Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Е-СЛИЙП“ ООД, гр. Пазарджик 4400, ул. Никифор ПопКонстантинов, № 5, ЕИК 205513813, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.matracite.promo, наричан по-долу „matracite.promo”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Е-СЛИЙП“ ООД“
2. Седалище и адрес на управление: . Пазарджик 4400, ул. Никифор ПопКонстантинов, № 5
3. Адрес за упражняване на дейността: . Пазарджик 4400, ул. Никифор ПопКонстантинов, № 5
4. Данни за кореспонденция: . Пазарджик 4400, ул. Никифор ПопКонстантинов, № 5, тел: +359 
877 96 96 21
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205513813

7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Онлайн решаване на спорове
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205513813

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА matracite.promo

matracite.promo e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www. matracite.promo, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от matracite.promo мебели, матраци и други стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
matracite.promo и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с
matracite.promo чрез интерфейса на страницата на matracite.promo, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от
matracite.promo;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
matracite.promo, съгласно поддържаните от matracite.promo начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от
matracite.promo;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на
matracite.promo в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия;
Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от
matracite.promo чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.matracite.promo или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на matracite.promo и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на matracite.promo в Интернет.
Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин
matracite.promo и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.
Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА matracite.promo Създаване на потребителски профил

За да използва matracite.promo за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”,Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.
Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в matracite.promo. Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение по телефон.
За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства
и телефон.
В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време;
от понеделник до петък, от 8:00 до 18:00 часа;
Ползвателите получават обаждане от служител на Доставчика.
С това обаждане Ползвателите ще бъдат още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез
matracite.promo продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.
По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Ползвателя, последният може да се откаже от заявената чрез
matracite.promo поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на телефон: 0877 96 96 21, или по електрона поща office@matracite.promo
Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите е потвърждаването на поръчката от Ползвателя по телефон съгласно горната процедура.
Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация
matracite.promo и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в matracite.promo;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на
matracite.promo чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на
matracite.promo и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката, включително след телефонно обаждане от страна на Доставчика;
Доставка
Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Ползвателят може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.
Доставката се извършва от куриерска фирма
Speedy или Европът, според вида и размера на стоката, по преценка на доставчика. Доставката е до входа. Доставчикът не се задължава да качва стоката до етажа на клиента. Стоката се приема и предава на входа на блока или къщата.
Заедно с получаването на продукт от нашият онлайн магазин, вие сте получили гаранционна карта и разписка за пощенски паричен превод* (или касов бон), както и фактура. Запазете гаранционната карта и разписката за прием на паричен превод*.Те ще са ви необходими в случай на гаранционен сервиз.
Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД
включва оглед на продукта за нарушения на фабричната опаковка и вида на продукта / не включва разопаковане, разкъсване на фабричната търговска опаковка на продукта, молим Ви задължително възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА НА Speedy. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на Speedy, няма да бъдат уважавани!
*Забележка: съгласно чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Заплащане:
Заплащането в електронен магазин
matracite.promo може дастане по един от следните начини:
– Наложен платеж – плащане при получаване на стоката. Клиента заплаща дължимата сума на ръка на куриера при доставката, като получава разписка за пощенски паричен превод (касо бон) от куриера.
– Банков превод – при този метод за плащане след завършване на поръчката, клиента трябва да преведа сумата по банкова сметка на търговеца в рамките на седем дни. След осчетоводяване на плащането доставчика изпраща стоката към клиента.

– Покупка на кредит с БНП Париба с 0% оскъпяване на равни месечни вноски или на избран план
– Покупка на кредит с ДСК кредит с 0% оскъпяване на равни месечни вноски или на избран план
– Покупка на кредит с TBI кредит с 0% оскъпяване на равни месечни вноски или на избран план

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката. В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.

Гаранционни условия и изисквания към клиента:
Всеки продукт, предлаган от доставчика разполага с производствена гаранция. Гаранционната карта е в опаковката на продукта, залепена за него или, ако не разполага с такава за гаранционен документ важи фактурата и разписката за Пощенски Паричен Превод.
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на стоката от клиента. Всеки производител има различни условия за валидност на гаранцията, но основното е да съхраните и документа за покупка.
Е-СЛИЙП ООД не носи отговорност в сличай, че матраци от един и същи модел са с различна височина. Ако планирате поставянето на два единични матрака с цел използването им в спалня, първо се консултирайте с нашите специалисти на телефон 0877 96 96 21.

Инструкции за разопаковане, поддръжка и правилна употреба на матраци и топ матраци:
Преди разопаковане на двулицев матрак го поставете върху подматрачна рамка, съобразена с точните размери на закупеният матрак. Е-СЛИЙП ООД препоръчва използването на подматрачни рамки с дървени ламели. При непоставяне на матрака върху подматрачна рамка, гаранцията отпада.
Премахнете транспортната опаковка, като не използвате сила, режещи или остри предмети. Разгънете внимателно матрака и го оставете да възвърне първоначалният си обем. Оставете матрака да се възстанови и не го използвайте за период от 24 часа, в противен случай гаранцията отпада.
Задължително е всеки двулицев матрак и топ матрак, доставен под формата на руло да бъде разопакован в рамките на 30 дни след получаването от клиента.
Е-СЛИЙП ООД си запазват правото да анулират поръчки в случай на техническа грешка допусната в сайта или друг вид технически проблем довел до некоректно калкулирана цена.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в matracite.promo, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.
Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на
matracite.promo. Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите.
Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на
matracite.promo. Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на мебелите, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчикът и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на
matracite.promo;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
– При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване;
Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на
matracite.promo преди сключването на договора за покупко-продажба.
Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на
matracite.promo. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата
matracite.promo или електронна поща
Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Право на отказ от договора
(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката 
чрез формата за отказ от договора достъпна на сайта или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия.
*Разходите за първоначалната доставка към клиента се приспадат от сумата и се възстановява разликата.
За да бъде приет върнатия продукт е нужно:
(1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес:
office@matracite.promo или във формата за Връщане и рекламация на продукт, в който да посочи номера на поръчката, модела и размера на върнатите продукти и да посочи IBAN на банковата сметка за връщане от Доставчика към него на платената от него сума
(2) да изпрати продукта на Доставчика по куриер за сметка на потребителя . Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети и опаковка, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с документ за Пощенски Паричен Превод, фактура, етикета на продукта и опаковката.
В случай, че към закупеният артикул има придружаващ подарък, клиента е длъжен да върне подаръка в неразопакован вид. Ако подаръка е възглавница, протектор за матрак или друг артикул, който от хигиенна гледна точка не може да бъде продаден отново, клиента следва да заплати сумата на подаръка или тя да бъде приспадната от сумата, която ще бъде възстановена на клиента.
(2) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на матраци, топ матраци и аксесоари, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;
2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всеки размер, който не фигурира в описанието на конкретният продукт се счита за “Нестандартен размер”.
3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето – възглавници, протектори и спално бельо.
5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
6. продукти в промоция, OUTLET продукти;
7. Отклонение във височината на матрак/топ матрак +/- 2 см.
8. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
В случай, че върнатият продукт е с нарушен търговски вид и има следи от употреба, доставчика си запазва правото да таксува клиента за преопаковането му, както и претапицирането (смяната на калъфа) в случай на преспиване на матрака/топ матрака/възглавницата в рамките на една нощ или повече. Разходите за преопаковане се определят от
matracite.promo след оглед на продукта и нарушенията на опаковката. Разходите за претапициране се определят от производителя на даденият продукт.
* Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.
(3) Когато доставчикът в платформата
matracite.promo не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата matracite.promo
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, единствено по банков път, на посочена от потребителят банкова сметка.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в платформата
matracite.promo.
(8) Когато доставчикът в платформата
matracite.promo не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата
matracite.promo
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата
matracite.promo не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата matracite.promo
(3) Ако Доставчикът в платформата
matracite.promo не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 18. Доставчикът в платформата
matracite.promo се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VII. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОБЕН ПЕРИОД

Тридесет и сто дневният промоционален пробен период важи еднократно, отбелязан в информацията в самият продукт и важи за избрани продукти.
* Закупен матрак в тестов период може да бъде заменен само за друг модел матрак със същият тестов период и от същата марка производител. Заплатени суми не се възстановяват.
Е-СЛИЙП ООД предлага 30 дневен и 100 дневен тест период на матраци с ясно разбираемо обозначение маркирано в продуктовата страница на продукта. Размера на тестовият период е упоменат в конкретният продукт. Ако в продуктовата информация не фигурира информация за тест период, то такъв не е наличен.
За да упражни правото си на тест период клиента е длъжен да уведоми недвусмислено Е-СЛИЙП ООД за решението си да се откаже от договора, като изпрати писмено по имейл
office@matracite.promo искането си за връщане.
Уважаеми клиенти, имайте предвид следното:
В случай, че желаете да се възползвате от тестовия период, независимо дали е 30 или 100 дневен, е необходимо да се отнасяте с изключително внимание към продуктите и да ги пазите.
Продукти, върнати в тест период, които не отговарят на условията описани по-долу, ще бъдат връщани към клиента и тест периода ще се счита за невалидна опция, в случаите, когато липсва някое от изброените изисквания.
Могат да бъдат връщани само матраци в изряден търговски вид, без видими следи от употреба, износване и зацапване.
Матрака да е използван задължително с непромокаем протектор, закупен от Е-СЛИЙП ООД –
matracite.promo
Матраците се връщат само в оригинална найлонова опаковка и с приложена гаранционна карта, етикет и документи за покупка. *Ако опаковате матрака само в стреч фолио, той няма да бъде приет от нашият екип в склада и ще бъде върнат към вас.
Матраците се одобряват за връщане след изпращане на 5 снимки на имейл
office@matracite.promo, които трябва да са ясни и продукта трябва да е снимам от всички страни. Ако при получаването на продукта екипа на E-СЛИЙП ООД или страната поучател/производител установи щети по матрака, следва частично възстановяване на заплатените суми. В тази връзка ви съветваме да застраховате продукта и той да бъде много добре опакован.
Клиента поема всички транспортни разходи по получаването, връщането и/или замяната на продукта.
Ако поръчката на продукт с валиден тестов период е била съпроводена с подарък, то при връщането на продукта след тестовият период, от сумата за възстановяване се удържа стойността на подаръка.
Искания за връщане в срока на тест периода се приемат най-рано 20 дни след получаването на стоката. Идеята зад това условие е да сте спали на матрака поне 3 седмици, за да може да прецените реално, без съмнение, дали матрака не ви допада и защо.
На връщане не подлежат:
Еднолицеви матраци с монтиран повдигащ механизъм и/или скъсан хастар.
Двулицеви матраци с изпран от клиента калъф.
Матраци със сгрешен по вина на клиента размер.
Топ матраци, възглавници, протектори и подматрачни рамки.
Продукти със знак РАЗПРОДАЖБА
/ и/или СЕЗОННА РАЗПРОДАЖБА

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата matracite.promo може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата
matracite.promo
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата
matracite.promo съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 21. Доставчикът в платформата
matracite.promo не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Е-СЛИЙП ООД за поверителност на личните данни.
(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .
(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата
matracite.promo има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата matracite.promo
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата
matracite.promo има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата matracite.promo Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.
Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата
matracite.promo има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата
matracite.promo има право да приложи процедура по възстановяване на името и паролата на Ползвателя на база на код изпратен на имайла на Ползвателя с който той е направил първоначалната регистрация на профила.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата
matracite.promo, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата
matracite.promo и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата
matracite.promo и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата
matracite.promo и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата
matracite.promo
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата
matracite.promo, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес
matracite.promo/общи-условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата matracite.promo се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата
matracite.promo. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата
matracite.promo в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата matracite.promo и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с
(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,
(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и
(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31.
(1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на
matracite.promo и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата
matracite.promo
Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата matracite.promo се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата
matracite.promo и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на
matracite.promo

XIV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Чл. 38. Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефон, адрес и имейл адрес се обработват от Е-СЛИЙП ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Е-СЛИЙП ООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Е-СЛИЙП ООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.